Logo UZ
Kwestor
PODLEGŁE JEDNOSTKI
INFORMACJE

PRACOWNICY

mgr Anna Gołaszewska

Kwestor

ikona telefon
(68) 328 2640
ikona lokacja
Pokój 212 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego uczelni, a zakres jego obowiązków w tej sferze wynika z odrębnych przepisów.
 2. Do zakresu działania Kwestora należy w szczególności:
  1. nadzór nad prowadzeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rachunkowości w uczelni,
  2. sporządzanie projektów zasad (polityki) rachunkowości i organizowanie systemu rachunkowości uczelni,
  3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym,
  5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  6. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
  7. zapewnienie obsługi bankowej uczelni oraz współpraca z bankami,
  8. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  9. zapewnienie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań,
  10. ewidencja i inwentaryzacja rzeczowych składników majątku,
  11. opracowywanie i przygotowanie procesu obiegu dokumentów finansowoksięgowych oraz jego kontrola w sposób zapewniający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  12. uczestniczenie w opracowaniu planów rzeczowo-finansowych i monitorowanie wykonania tych planów.
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny