Logo UZ
Aktualności
INFORMACJE

AKTUALNOŚCI

Komunikat Działu Osobowego

1 kwietnia 2022

Na stronie Działu Osobowego opublikowano Informator dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Informator ten, to swego rodzaju ABC, które zawiera przydatne informacje nie tylko dla osób nowozatrudnionych, ale obecnych pracowników naszej uczelni. Dowiesz się z niego o całym spektrum usług, jakie oferuje Uniwersytet Zielonogórski.

Dostępny jest pod poniższym linkiem:

Informator dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego

Komunikat Działu Płac

12 października 2016

Dział Płac UZ informuje, że w rocznicę polisy PZU od 01.11.2016 i 01.12.2016 do ubezpieczenia mogą przystąpić:
pracownicy, współmałżonkowie, pełnoletnie dzieci oraz partnerzy życiowi dotychczas nieubezpieczeni.

Szczegóły w załączniku na stronie Działu Płac.

Komunikat w sprawie wykorzystania środków na działalność badawczą z 2014 roku

22 czerwca 2015

W nawiązaniu do pism z dnia 8 czerwca 2015 roku wysłanych do Państwa Dziekanów z Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, uprzejmie informuję ,że zgodnie z § 16 ust.1 obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2014 r., poz. 90), środki finansowe niewykorzystane w roku kalendarzowym następującym po roku, na który zostały przyznane, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego Ministra.

W świetle powyższego przepisu wszystkie dokumenty księgowe np.: faktury, noty, umowy cywilno – prawne na wynagrodzenia, delegacje, itp., dotyczące rozliczenia dotacji z 2014 roku powinny zostać dostarczone do kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2015 roku w celu zaksięgowania i uregulowania zobowiązań płatniczych.

Z uwagi na zbliżający się okres urlopowy, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich pracowników zajmujących się rozliczaniem dokumentów związanych z tematami badawczymi o jak najszybsze dostarczenie do kwestury zaległych dokumentów. Pozwoli to na spokojne i terminowe uregulowanie płatności jak również na wywiązanie się z terminu rozliczenia dotacji wskazanym w Zarządzeniu nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku.

Kwestor UZ

Anna Gołaszewska

Nowy komunikat Kwestora

1 grudnia 2014

Na stronie Kwestora umieszczono nowy komunikat w sprawie dokumentów rozliczeniowych dotyczących przeprowadzanych operacji finansowych.

Komunikat dostępny jest pod tym adresem

Nowa strona Administracji

24 czerwca 2014

Mamy przyjemność poinformować o uruchomieniu nowej strony internetowej Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zapraszamy!

^
Wykonanie: Tomasz Hołderny