Logo UZ
Aktualności
INFORMACJE

AKTUALNOŚCI

Komunikat Działu Płac

12 października 2016

Dział Płac UZ informuje, że w rocznicę polisy PZU od 01.11.2016 i 01.12.2016 do ubezpieczenia mogą przystąpić:
pracownicy, współmałżonkowie, pełnoletnie dzieci oraz partnerzy życiowi dotychczas nieubezpieczeni.

Szczegóły w załączniku na stronie Działu Płac.

Komunikat w sprawie wykorzystania środków na działalność badawczą z 2014 roku

22 czerwca 2015

W nawiązaniu do pism z dnia 8 czerwca 2015 roku wysłanych do Państwa Dziekanów z Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, uprzejmie informuję ,że zgodnie z § 16 ust.1 obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2014 r., poz. 90), środki finansowe niewykorzystane w roku kalendarzowym następującym po roku, na który zostały przyznane, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego Ministra.

W świetle powyższego przepisu wszystkie dokumenty księgowe np.: faktury, noty, umowy cywilno – prawne na wynagrodzenia, delegacje, itp., dotyczące rozliczenia dotacji z 2014 roku powinny zostać dostarczone do kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2015 roku w celu zaksięgowania i uregulowania zobowiązań płatniczych.

Z uwagi na zbliżający się okres urlopowy, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich pracowników zajmujących się rozliczaniem dokumentów związanych z tematami badawczymi o jak najszybsze dostarczenie do kwestury zaległych dokumentów. Pozwoli to na spokojne i terminowe uregulowanie płatności jak również na wywiązanie się z terminu rozliczenia dotacji wskazanym w Zarządzeniu nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku.

Kwestor UZ

Anna Gołaszewska

Nowy komunikat Kwestora

1 grudnia 2014

Na stronie Kwestora umieszczono nowy komunikat w sprawie dokumentów rozliczeniowych dotyczących przeprowadzanych operacji finansowych.

Komunikat dostępny jest pod tym adresem

Nowa strona Administracji

24 czerwca 2014

Mamy przyjemność poinformować o uruchomieniu nowej strony internetowej Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zapraszamy!

^
Wykonanie: Tomasz Hołderny