Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-3/2019
Tytuł:Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w Domu Studenta Vicewersal
Termin zgłoszeń:2019-07-18
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-07-02załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Informacje uzupełniające
22019-07-02załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Projekt wykonawczy remontu Domu Studenta Vicewersal
32019-07-02załącznik nr 1.3: Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych
42019-07-02załącznik nr 1.4: Opis przedmiotu zamówienia - Przedmiar robót
52019-07-02załącznik nr 1.5: Opis przedmiotu zamówienia - Zmiany do Projektu wykonawczego
62019-07-02załącznik nr 2: Formularz OFERTA
72019-07-02załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
82019-07-02załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
92019-07-02załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
102019-07-02załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
112019-07-02załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-07-02edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-07-19Informacja o wyniku postępowania
32019-07-19Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny