Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-21/2019
Tytuł:Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych
Termin zgłoszeń:2019-06-06
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-05-21załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Informacje uzupełniające Część 1
22019-05-21załącznik nr 1.1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Projekt budowlany Piast
32019-05-21załącznik nr 1.1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Projekt wykonawczy Piast
42019-05-21załącznik nr 1.1.3: Opis przedmiotu zamówienia - Przedmiar robót pomniejszony o wykonane wcześniej roboty Piast
52019-05-21załącznik nr 1.1.4: Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Piast
62019-05-21załącznik nr 1.1.5: Opis przedmiotu zamówienia - Decyzja nr 685/2016 z dnia 28.10.2016 o pozwoleniu na budowę
72019-05-21 załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Informacje uzupełniające Część 2
82019-05-21załącznik nr 1.2.1: Opis przedmiotu zamówienia - Projekt budowlany Ziemowit
92019-05-21załącznik nr 1.2.2: Opis przedmiotu zamówienia - Projekt wykonawczy Ziemowit
102019-05-21załącznik nr 1.2.3: Opis przedmiotu zamówienia - Przedmiar robót pomniejszony o wykonane wcześniej roboty Ziemowit
112019-05-21 załącznik nr 1.2.4: Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Ziemowit
122019-05-21 załącznik nr 1.2.5: Opis przedmiotu zamówienia - Decyzja nr 753/2016 z dnia 07.11.2016 o pozwoleniu na budowę
132019-05-21załącznik nr 2: Formularz OFERTA
142019-05-21załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
152019-05-21załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
162019-05-21załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
172019-05-21załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
182019-05-21załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-05-21edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-06-06Informacja z otwarcia ofert
32019-06-17Informacja o wyniku postępowania
42019-06-25Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny