Logo UZ
Dział Inwestycji
PODLEGŁE JEDNOSTKI
INFORMACJE

PRACOWNICY

mgr inż. Małgorzata Stuce

Kierownik

ikona telefon
(68) 328 2434, +48 603 747 446
ikona lokacja
Pokój 1 - Budynek A-7 Kampus A, ul. prof. Szafrana 21, 65-516 Zielona Góra

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Koordynacja i nadzór nad należytym wywiązywaniem się z obowiązków podległych pracowników:
  1. Sekcji Inwestycji i Remontów,
  2. Sekcji Przygotowania i Rozliczeń Robót,
  3. Inspektorów Nadzoru.
 2. Opracowywanie wieloletnich i rocznych planów remontów, inwestycji i modernizacji obiektów Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskanymi środkami finansowymi.
 3. Udział w okresowych przeglądach stanów technicznych obiektów Uniwersytetu.
 4. Opiniowanie analiz ekonomicznych przedsięwzięć inwestycyjnych.
 5. Przygotowywanie dokumentacji modernizacji budynków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zamawianie wykonawstwa robót.
 6. Przygotowywanie przetargów na roboty budowlano-montażowe, sporządzanie protokółu z posiedzeń komisji.
 7. Uzyskiwanie zgodnie z prawem budowlanym decyzji i zezwoleń warunkujących prace remontowo-inwestycyjne.
 8. Prowadzenie bieżącej ewidencji poniesionych kosztów, odrębnie na działalność remontową i inwestycyjną.
 9. Udział w odbiorach robót, kontrolowanie obmiarów oraz sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i formalnym za wykonywane roboty budowlane i instalacyjne.
 10. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem przez biura projektowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zlecanie nadzorów autorskich.
 11. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
 12. Konsultowanie w zakresie prawidłowego opracowania programów budowy nowych obiektów.
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny