Logo UZ
Sekcja Przygotowania Zamówień i Rozliczeń
INFORMACJE

PRACOWNICY

lic. Wioleta Michalak

Specjalista ds. ubezpieczeń, zamówień i rozliczeń

ikona telefon
(68) 328 2505
ikona lokacja
Pokój 304 - Budynek A-18      Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Do zadań Sekcji Przygotowania Zamówień i Rozliczeń należy:

 1. przygotowywanie i przeprowadzanie odpowiednich procedur zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w zakresie:
  1. usług dotyczących zarządzania, dozoru, ochrony i eksploatacji budynków i budowli (usługi opisane w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim),
  2. ubezpieczenia budynków i budowli oraz innych środków trwałych (z wyłączeniem środków transportu) i ubezpieczenia OC,
  3. prowadzenie rejestrów udzielanych zamówień publicznych,
 2. przygotowywanie zapotrzebowań wewnętrznych na materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Biura oraz realizowania nałożonych na niego obowiązków,
 3. opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych i planu zakupów,
 4. rozliczanie należności za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Biura,
 5. rejestrowanie otrzymanych faktur. Sprawdzanie i akceptowanie faktur pod względem rachunkowym, zgodności z zawartymi umowami oraz prawidłowości ich wystawienia,
 6. opracowywanie dokumentów finansowych za usługi,
 7. przygotowywanie umów i zleceń dla podmiotów zewnętrznych na realizację zadań wynikających z działalności Biura
 8. prowadzenie rejestru umów i zleceń poza przetargowych i nadzór nad prawidłowym przebiegiem ich realizacji
 9. współpraca z pozostałymi Sekcjami Biura przy realizacji planu remontów poprzez:
  1. przygotowywanie zamówień wewnętrznych wynikających z harmonogramu realizacji planu remontów,
  2. przygotowywanie umów i zleceń wynikających z realizacji planu remontów w zakresie określonym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim,
  3. przygotowywanie kwartalnej, półrocznej i rocznej sprawozdawczości z realizacji planu remontów,
  4. archiwizowanie dokumentacji źródłowej i powykonawczej oraz finansowej wynikającej z realizacji planu remontów.
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny