Logo UZ
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni
PODLEGŁE JEDNOSTKI
INFORMACJE

PRACOWNICY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Do podstawowych zadań Biura należy:

 1. nadzorowanie spraw formalno-prawnych, dotyczących nieruchomości będących w posiadaniu Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z gromadzeniem i przechowywaniem niezbędnej dokumentacji,
 2. przedkładanie wniosków w zakresie gospodarki lokalami, w szczególności sposobu zagospodarowania pomieszczeń wolnych,
 3. gospodarka zasobami mieszkaniowymi UZ,
 4. prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem pomieszczeń,
 5. zapewnienie dozoru majątku, obiektów i terenu Uniwersytetu,
 6. zapewnienie utrzymania czystości i porządku w obiektach i na terenie Uniwersytetu,
 7. dbałość o tereny zielone,
 8. ustalanie wskaźników rozliczeniowych za media dla wynajmowanych obiektów, powierzchni, pomieszczeń i terenów,
 9. organizowanie i kontrola pracy pracowników obsługi (portierów, sprzątaczek, pracowników gospodarczych, pokojowych, szatniarzy, konserwatorów) oraz podmiotów realizujących zadania związane z obsługą gospodarczą uczelni,
 10. wystawianie faktur, not księgowych na zlecenie jednostek organizacyjnych Uczelni,
 11. wystawianie dokumentów OT na zlecenie jednostek organizacyjnych Uczelni (z wyłączeniem dokumentów OT dotyczących zakupu aparatury naukowo-badawczej),
 12. zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków i budowli oraz urządzeń i instalacji technicznych (z wyłączeniem urządzeń i instalacji stanowiących aparaturę i instalacje naukowo-badawcze),
 13. prowadzenie, nakazanych przepisami, okresowych kontroli wszystkich obiektów budowlanych będących własnością Uczelni,
 14. prowadzenie, nakazanych przepisami, okresowych kontroli prawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji mechanicznych i energetycznych zarządzanych przez Biuro,
 15. prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane,
 16. udział w planowaniu remontów i koordynowanie ich realizacji,
 17. planowanie i prowadzenie prac konserwacyjnych oraz naprawczych,
 18. udział w przygotowaniu robót inwestycyjnych, remontowych i rozbiórkowych w zakresie obiektów budowlanych,
 19. realizacja procedur przetargowych określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim,
 20. udział w komisyjnym przekazywaniu w użytkowanie obiektów budowlanych po zakończeniu inwestycji lub remoncie,
 21. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektów oraz procedurami odszkodowawczymi i organizowanie procesu likwidacji technicznej szkód powstałych w wyniku awarii,
 22. realizacja umów na dostawy mediów oraz nadzór i kontrola dostaw mediów do obiektów Uniwersytetu,
 23. bieżąca analiza zużycia mediów oraz ich rozliczanie,
 24. organizowanie i realizacja wszystkich zadań związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów będących własnością Uniwersytetu,
 25. organizowanie obsługi audio-wizualnej imprez na terenie Uniwersytetu lub których organizatorem jest Uniwersytet,
 26. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie obejmującym tematycznie działalność jednostki.

Biuro realizując zadania współdziała w szczególności z:

 1. Biurem Prawnym UZ lub Kancelarią Prawną (zewnętrzną) w zakresie przygotowywania umów, aneksów, porozumień, opinii prawnych dotyczących spraw kadrowych podległych pracowników, opinii w zakresie realizacji umów z kontrahentami, opinii w zakresie rozporządzania majątkiem Uniwersytetu i innymi,
 2. Działem Osobowym i Działem Płac w zakresie zatrudnień i zwolnień pracowników Biura, w zakresie dyscypliny pracy, we wszelkich sprawach osobowych, a także w zakresie rozliczeń czasu pracy
 3. Sekcją BHP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Biura oraz w zakresie bezpiecznego użytkowania obiektów i terenów Uczelni, a także w zakresie obsługi techniczno-porządkowej imprez organizowanych na terenie UZ,
 4. Działem Obsługi Informatycznej w zakresie wprowadzenia komputerowej ewidencji wydawania kluczy, wprowadzania zmian na stronach internetowych Działu i obsługi techniczno-eksploatacyjnej sprzętu komputerowego i innego przyłączonego do Uniwersyteckiej sieci LAN,
 5. Sekcją Księgowości Materiałowej w zakresie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 6. Biurem Promocji w zakresie organizacji i obsługi imprez organizowanych na terenie Uczelni,
 7. Centrum Komputerowym w zakresie aktualizacji uprawnień do pobierania kluczy, rozbudowy sieci LAN oraz realizacji usług regulaminowych Biura na rzecz Centrum Komputerowego,
 8. Działem Zaopatrzenia w zakresie realizacji zakupów oraz zlecania usług, zabezpieczania transportu na potrzeby Biura, a także rozliczania faktur,
 9. Głównym Specjalistą ds. Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz realizacji przetargów i innych procedur zakupowych,
 10. Działem Finansowym w zakresie dokumentacji finansowej generowanej w Biurze,
 11. Kierownikami Pionów w zakresie gospodarki mieszkaniami pracowniczymi.
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny