Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.14.2022
Tytuł:ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z KOMPLEKSOWEGO PODEJŚCIA DO ROZWOJU PRODUKTU I START-UPU
Termin zgłoszeń:2022-10-07
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:UWAGA! SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI MIEĆ ZAKOŃCZONĄ AKTYWACJĘ KONTA NA PLATFORMIE E-ZAMÓWIENIA ORAZ NADANE UPRAWNIENIA
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-09-28załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego – wzoru nie należy wypełniać; formularz ofertowy generuje się na Platformie e-zamówienia, wykorzystując formularz przygotowany tam przez Zamawiającego
22022-09-28załącznik nr 3 – Formularz cenowy
32022-09-28załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
42022-09-28załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52022-09-28załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62022-09-28załącznik nr 7 – formularz Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
72022-09-28załącznik nr 8 – formularz Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
82022-09-28załącznik nr 9 – Identyfikator postępowania
92022-09-28Załącznik nr 10 – Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
102022-09-28Załącznik nr 11 – Arkusz oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe
112022-09-28załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-09-28Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-10-07Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32022-10-07Informacja z otwarcia ofert
42022-10-18Informacja o wyniku postępowania
52022-11-04Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny