Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2612.72.2021
Tytuł:Termomodernizacja zachodniej sciany Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z konserwacją i restauracją mozaiki
Termin zgłoszeń:2021-12-03
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-11-08załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy
22021-11-08załącznik nr 1.1: załącznik nr 1 do PFU - mapa działki 192/49
32021-11-08załącznik nr 1.2: załącznik nr 2 do PFU - Program porac konserwatorskich w zakresie Mozaiki na elewacji Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego
42021-11-08załącznik nr 1.3: załącznik nr 3 do PFU - Opinia biegłego na zlecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkówpod nazwą: Mozaika na zachodniej elewacji auli (...)
52021-11-08załącznik nr 1.4: załącznik nr 4 do PFU - aktulane zdjęcia
62021-11-08załącznik nr 1.5: załącznik nr 5 do PFU - etapy rozliczenia prac konserwatorskich
72021-11-08załącznik nr 1.6: załącznik nr 6 do PFU - Projekt przebudowy stacji trafo AULA
82021-11-08załącznik nr 2: Formularz OFERTA
92021-11-08załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
102021-11-08załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
112021-11-08załącznik nr 5: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
122021-11-08załącznik nr 6: Formularz Wycofanie oferty
132021-11-08załącznik nr 7: Identyfikator postępowania
142021-11-08załącznik nr 8: Oświadczenie Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich o posiadaniu uprawnień i spełnianiu warunków zawartych w art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wymaganego doświadczenia
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-11-08edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-11-08Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
32021-12-03Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
42021-12-03Informacja z otwarcia ofert
52021-12-08Informacja o wyniku postępowania
62022-02-10Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny