Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-29/2020
Tytuł:Remont węzłów wodomierzowych w domach studenta
Termin zgłoszeń:2020-08-07
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-07-23załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia Informacje uzupełniajace
22020-07-23załącznik nr 1.1: Projekt budowlany PIAST
32020-07-23załącznik nr: 1.2: Projekt wykonawczy Piast
42020-07-23załącznik nr 1.3: Przedmiar robót PIAST
52020-07-23załącznik nr 1.4: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót PIAST
62020-07-23załącznik nr 1.5: Projekt Budowlany ZIEMOWIT
72020-07-23załącznik nr 1.6: Projekt Wykonawczy ZIEMOWIT
82020-07-23załącznik nr 1.7: Przedmiar robót ZIEMOWIT
92020-07-23załącznik nr 1.8: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZIEMOWIT
102020-07-23załącznik nr 2: Formularz OFERTA
112020-07-23załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
122020-07-23 załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
132020-07-23 załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
142020-07-23załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
152020-07-23załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-07-23edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-08-11Infomacja o unieważnieniu postępowania
32020-08-11Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny