Logo UZ
Dział Obsługi Domów Studenckich i Ośrodków Szkoleniowo-Wypoczynkowych
INFORMACJE

PRACOWNICY

mgr Agnieszka Mikołajczyk

Kierownik

ikona telefon
(68) 328 2351, +48 789 441 525
ikona lokacja
Pokój 17 - Budynek C-3 Kampus A, ul. prof. Z. Szafrana 8, 65-516 Zielona Góra

mgr Maja Kiereś

Kierownik Domów Studenckich Kampusu A

ikona telefon
0 603 480 668
ikona lokacja
Pokój 18 - Budynek C-3 Kampus A, ul. prof. Z. Szafrana 8, 65-516 Zielona Góra

lic. Tomasz Śliwiński

Kierownik Domów Studenckich Kampusu B

ikona telefon
0 513 032 059
ikona lokacja
Pokój 1 - Budynek C-9 Kampus B, al. Wojska Polskiego 67, 65-762 Zielona Góra

lic. Iwona Frąckowiak

Referent

ikona telefon
+48 603 717 164
ikona lokacja
Pokój - Budynek S-04-I Ośrodek wypoczynkowy, ul. Szkolna 1, 66-200 Łagów

Alina Marciniak

Samodzielny referent

ikona telefon
+48 789 442 160
ikona lokacja
Pokój 16 - Budynek C-3 Kampus A, ul. prof. Z. Szafrana 8, 65-516 Zielona Góra

mgr Ryszard Nita

Samodzielny referent

ikona telefon
+48 789 442 299
ikona lokacja
Pokój 16 - Budynek C-3 Kampus A, ul. prof. Z. Szafrana 8, 65-516 Zielona Góra

Jerzy Szatkowski

Samodzielny referent

ikona telefon
+48 603 454 515
ikona lokacja
Pokój 1 - Budynek S-02-I Ośrodek wypoczynkowy, ul. Sławska 17, 67-410 Lubiatów

mgr Danuta Walczak

Kierownik

ikona telefon
(68) 352 8484
ikona lokacja
Pokój - Budynek , ,

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Do obowiązków Zastępcy Kanclerza ds. Domów Studenckich i Inwestycji należy w szczególności:

 1. w zakresie obsługi Domów Studenckich:
  1. organizacja i nadzór kwaterowania i wykwaterowywania studentów oraz innych osób zgodnie z przepisami i stawkami obowiązującymi w tym zakresie,
  2. kontrola i nadzór:
   • – naliczania opłat za pobyt w domach studenckich,
   • – prowadzenia ewidencji opłat,
   • – płatności za miejsca w domach studenckich,
  3. prowadzenie bieżącej analizy przychodów i kosztów domów studenckich oraz ich rozliczanie wobec funduszu pomocy materialnej studentów i innych funduszy angażowanych w utrzymanie domów studenckich,
  4. organizacja ustalania szkód i braków w domach studenckich oraz obciążanie nimi osób, które je spowodowały,
  5. przygotowywanie corocznych i długoterminowych projektów planów remontowych domów studenckich,
  6. zapewnienie właściwej eksploatacji domów studenckich poprzez:
   • – nadzór nad utrzymaniem bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń ogólnodostępnych za wyjątkiem terenów zewnętrznych,
   • – uczestniczenie w okresowych przeglądach obiektów,
   • – nadzór nad bieżącą konserwacją i drobnymi naprawami: instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, odgromowej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, stolarki drzwiowej i okiennej itp.,
   • – zgłaszanie potrzeb w zakresie niezbędnych remontów,
   • wyposażenia oraz zabezpieczenia materiałów eksploatacyjnych w tych obiektach,
   • – zabezpieczenie mienia i dozór domów studenckich,
   • – nadzór nad realizacją usług przez podmioty zewnętrzne (portiernie, sprzątanie).
 2. w zakresie realizacji inwestycji, w porozumieniu z Kanclerzem Uczelni, inicjowanie i kontrola całości spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych Uniwersytetu Zielonogórskiego, a w szczególności:
  1. zlecanie opracowania informacji o przebiegu finansowania zadań inwestycyjnych i przekazywanie ich na bieżąco Kanclerzowi,
  2. zlecanie i nadzór nad sporządzaniem wszystkich informacji i sprawozdań dotyczących przygotowywanych i realizowanych inwestycji na żądanie Kanclerza,
  3. w porozumieniu z Kanclerzem, zlecanie przygotowywania wniosków o powołanie komisji konkursowych i przetargowych,
  4. współuczestnictwo w przygotowywaniu materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,
  5. opiniowanie treści projektów umów do konkursów i przetargów związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
  6. opiniowanie wniosków Działu Inwestycji związanych z koniecznością wystąpień o opinie lub ekspertyzy do specjalistów z dziedziny prawa, specjalistycznych jednostek lub rzeczoznawców,
  7. koordynowanie przygotowania zadań inwestycyjnych przez jednostki Uczelni,
  8. wspieranie działań zmierzających do uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na potrzeby inwestycyjne,
  9. nadzorowanie opracowywania oraz aktualizacji zbiorczych zestawień kosztów dla poszczególnych zadań inwestycyjnych,
  10. współudział w przekazywaniu placu budowy wykonawcom,
  11. zapewnienie kontroli i koordynacji procesu realizacji inwestycji we wszystkich branżach,
  12. organizowanie narad koordynacyjnych i udział w nich,
  13. na wniosek Działu Inwestycji wzywanie nadzoru autorskiego na budowę stosownie do potrzeb realizacyjnych,
  14. opiniowanie propozycji zmian projektowych oraz współudział w ustalaniu zakresu ewentualnych robót zamiennych wraz ze sporządzaniem stosownego protokołu konieczności,
  15. kontrola prawidłowości wystawiania protokołów odbioru częściowego za roboty budowlane oraz za sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
  16. opiniowanie propozycji aneksów do zawartych umów oraz aktualizacji harmonogramów,
  17. kontrola harmonogramów realizacji oraz wnioskowanie o naliczanie kar umownych,
  18. wnioskowanie o powołanie komisji odbioru końcowego oraz udział w jej pracach,
  19. we współpracy z Działem Inwestycji, organizowanie przeglądów okresowych wynikających z udzielonych gwarancji oraz rękojmi.
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny