Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.15.2022
Tytuł:PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ COLLEGIUM MEDICUM UZ
Termin zgłoszeń:2022-08-19
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-08-11Załącznik nr 1.1 – 1.8– Opis przedmiotu zamówienia – Część 1-8
22022-08-11Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32022-08-11Załącznik nr 3.1 - 3.8 – Formularz Cenowy – Część1-8
42022-08-11Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
52022-08-11Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
62022-08-11Załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72022-08-11Załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
82022-08-11Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
92022-08-11Załącznik nr 9 - Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
102022-08-11Załącznik nr 10 - Arkusz oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-08-11Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-08-19Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32022-08-19Informacja z otwarcia ofert
42022-09-16Informacja o wyniku postępowania
52022-09-23Informacja o wyniku po odmowie zawarcia umowy w zakresie Części 1
62022-10-21Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny