Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-01/2021
Tytuł:Sukcesywna dostawa, montaż, uzupełnienia: oznakowania BHP i PPOŻ, sprzętu gaśniczego oraz przegląd, naprawa, konserwacja sprzętu gaśniczego w obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego
Termin zgłoszeń:2021-03-10
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Dokument Specyfikacji Warunków Zamówienia jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-03-02załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22021-03-02załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32021-03-02załącznik nr 3: Formularz cenowy
42021-03-02załącznik nr 4: Projektowane postanowienia umowy
52021-03-02załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
62021-03-02załącznik nr 6: Wykaz budynków i częstotliwość przeglądów
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-03-02edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-03-30Informacja o wyniku postępowania
32021-04-14Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny