Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-43/2020
Tytuł:Remont węzłów wodomierzowych w domach studenta
Termin zgłoszeń:2020-10-20
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-02załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia - Informacje uzupełniające
22020-10-02załącznik nr 1.1: Projekt budowlany PIAST
32020-10-02załącznik nr 1.2: Projekt wykonawczy PIAST
42020-10-02załącznik nr 1.3: Przewdmiar robót PIAST
52020-10-02załącznik nr 1.4: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót PIAST
62020-10-02załącznik nr 1.5: Projekt Budowlany ZIEMOWIT
72020-10-02załącznik nr 1.6: Projekt Wykonawczy ZIEMOWIT
82020-10-02załącznik nr 1.7: Przedmiar robót ZIEMOWIT
92020-10-02załącznik nr 1.8: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZIEMOWIT
102020-10-02załącznik nr 2: Formularz OFERTA
112020-10-02załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
122020-10-02załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluiczenia Wykonawcy
132020-10-02załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
142020-10-02załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
152020-10-02załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-02edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-10-20Informacja nr 1 - zmiana terminu i miejsca otwarcia ofert
32020-10-20Informacja z otwarcia ofert
42020-11-04Informacja o wyniku postępowania
52020-12-01Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny