Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-4d-01/2020
Tytuł:DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
Termin zgłoszeń:2020-04-28
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-04-17Załączniki nr 1.1 - 1.30 – Formularz Cenowo – Techniczny – Części 1 -30
22020-04-17Załącznik nr 2 – Formularz Oferta
32020-04-17Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
42020-04-17Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-04-17Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22020-04-22Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32020-04-23Informacja nr 2 - pytania i odpowiedzi
42020-04-23Załącznik do Informacji nr 2
52020-04-23Załącznik do Informacji nr 2 - wersja edytowalna
62020-05-15Informacja o wyniku postępowania
72020-05-21Informacja o wyniku postępowania po odmowie zawarcia umowy
82020-06-05Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny