Logo UZ
Sekcja Obsługi Uczelni
PODLEGŁE JEDNOSTKI
INFORMACJE

PRACOWNICY

mgr inż. Leszek Wilczyński

Kierownik Sekcji

ikona telefon
(68) 328 2622
ikona lokacja
Pokój 3 - Budynek A-7      Kampus A, ul. prof. Szafrana 21, 65-516 Zielona Góra
 

inż. Roman Espenschid

Starszy specjalista

ikona telefon
(68) 328 3226
ikona lokacja
Pokój 304 - Budynek A-16      Kampus B, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
 

mgr Ewelina Furtak

Referent

ikona telefon
(68) 328 2282
ikona lokacja
Pokój 4 - Budynek A-7      Kampus A, ul. prof. Szafrana 21, 65-516 Zielona Góra
 

mgr Joanna Jabłońska

Referent

ikona telefon
(68) 328 2266
ikona lokacja
Pokój 5 - Budynek A-7      Kampus A, ul. prof. Szafrana 21, 65-516 Zielona Góra
 

mgr Paweł Nyćkowiak

Referent administracyjny

ikona telefon
(68) 328 2597
ikona lokacja
Pokój 4 - Budynek A-7      Kampus A, ul. prof. Szafrana 21, 65-516 Zielona Góra
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Do zadań Sekcji Obsługi Uczelni należy zapewnienie obsługi Uczelni w zakresie:

 1. usług audiowizualnych poprzez zadania realizowane przez Zespół Obsługi Audiowizualnej,
 2. utrzymania terenów zewnętrznych, sprzątania, obsługi portierni i szatni poprzez:
  1. planowanie i wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów i zieleni na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów,
  2. planowanie i organizację prac związanych z imprezami organizowanymi przez Uczelnię oraz przez podmioty zewnętrzne w zakresie:
   • obsługi szatni,
   • przygotowania garderób,
   • przygotowania wyposażenia sceny,
   • zabezpieczenia obsługi porządkowej i technicznej,
   • zabezpieczenie odpowiedniego wyposażenia w zależności od potrzeb organizatora,
  3. organizowanie dekoracji i flagowania obiektów Uczelni z okazji świąt państwowych i uroczystości uniwersyteckich,
  4. aktualizowanie na zlecenie innych sekcji Biura tablic informacyjnych o rozmieszczeniu jednostek organizacyjnych, tabliczek informacyjnych na drzwi, tablic z nazwami ulic, oznaczeń parkingów, znaków drogowych itp.,
  5. organizację i nadzór pracy pracowników obsługi:
   • pokojowych,
   • portierów,
   • pracowników gospodarczych,
   • sprzątaczek,
   • szatniarzy,
   • konserwatorów,
  6. sporządzanie list obecności dla pracowników obsługi,
  7. rozliczanie czasu pracy pracowników obsługi poprzez:
   • przygotowywanie, zgodnie z Kodeksem Pracy, harmonogramów czasu pracy i dostarczanie ich przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego pracownikom,
   • comiesięczne sporządzanie, dla Działu Osobowego, sprawozdawczości z rzeczywistego czasu pracy w danym miesiącu pracowników obsługi,
   • rejestracja i weryfikacja wniosków urlopowych,
   • przygotowywanie i rejestrowanie zleceń na pracę w godzinach nadliczbowych pracowników obsługi,
  8. comiesięczne sporządzanie rozliczenia zużycia paliwa (ciągnik, kosiarki itp.), dokonywanie rozliczeń zużytych środków czystości, materiałów i narzędzi.
 3. konserwacyjnym i remontowym poprzez:
  1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków i budowli oraz urządzeń i instalacji technicznych (z wyłączeniem urządzeń i instalacji stanowiących aparaturę i instalacje naukowo-badawcze),
  2. organizację usuwania awarii obiektów budowlanych, urządzeń i instalacji technicznych stanowiących ich wyposażenie,
  3. planowanie i prowadzenie prac konserwacyjnych,
  4. rozliczanie prac wykonywanych przez pracowników Zespołów organizacyjnie podporządkowanych Sekcji Obsługi Uczelni,
  5. prowadzenie sprawozdawczości rzeczowo-finansowej: miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie obejmującym działalność konserwacyjno-remontową Zespołu ds. Obsługi Technicznej,
  6. współpracę z Sekcją Zarządzania Nieruchomościami w zakresie obiegu informacji dotyczących usuniętych usterek i wykonanych prac remontowych,
  7. przygotowywanie informacji źródłowych do opracowywania dokumentacji przez Sekcję Przygotowania Zamówień i Rozliczeń,
  8. przygotowywanie danych źródłowych oraz zgłaszanie potrzeb i wniosków do opracowywanych i realizowanych planów remontowych,
  9. planowanie i organizacja realizacji pozycji planu remontów w zakresie nie zleconym podmiotom zewnętrznym,
  10. planowanie i organizacja kontroli i przeglądów, konserwacji, napraw obiektów, urządzeń, instalacji i sieci infrastruktury technicznej w zakresie zleconym przez Sekcję Zarzadzania Nieruchomościami,
  11. wnioskowanie o zlecenie dostaw i usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym budynków, budowli, urządzeń, wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego Uczelni,
  12. koordynowanie prac brygady pracowników obsługi technicznej oraz prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej tej brygady,
  13. kontrolowanie przestrzegania norm racjonalnego zużycia materiałów na cele remontowe i konserwacyjne,
  14. kontrolowanie wykonanych robót konserwacyjno-naprawczych i rozliczanie zleceń z tego tytułu,
  15. przygotowywanie materiałów niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia w procesach zlecania usług realizowanych przez Biuro,
  16. nadzorowanie majątku będącego w dyspozycji Sekcji Obsługi Uczelni i jego pracowników,
  17. przygotowywanie miesięcznych sprawozdań z realizowanych zadań Sekcji i przekazywanie ich do Dyrektora Biura w terminie do 10 dnia, każdego miesiąca.

Kierownik Sekcji Obsługi Uczelni odpowiada w szczególności za:

 1. kierowanie zespołem konserwatorów zorganizowanych w Zespole Obsługi Technicznej a oddelegowanych do pracy w Campusie A uczelni,
 2. prowadzenie polityki personalnej zapewniającej efektywną realizację zadań,
 3. zapewnienie sprawnej organizacji realizowanych przez Sekcję zadań,
 4. planowanie zadań Sekcji i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich i materiałowych,
 5. sporządzanie planu rzeczowo-finansowego Sekcji,
 6. kontrola dyscypliny pracy osób zatrudnionych w Sekcji,
 7. wnioskowanie w sprawach osobowych dotyczących podległych pracowników.
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny