Logo UZ
Sekcja Administracyjno-Ekonomiczna
INFORMACJE

PRACOWNICY

mgr Anna Raunke

Kierownik Sekcji Administracyjno-Ekonomicznej

ikona telefon
(68) 328 2254
ikona lokacja
Pokój 303 - Budynek A-18      Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
 

mgr Julita Lis

Samodzielny referent ds. nieruchomości

ikona telefon
(68) 328 4762
ikona lokacja
Pokój 307 - Budynek A-18      Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
 

Joanna Olas

Specjalista ds. nieruchomości

ikona telefon
(68) 328 2254
ikona lokacja
Pokój 303 - Budynek A-18      Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
 

Grażyna Partyka

Starszy Referent ds. Nieruchomości

ikona telefon
(68) 328 2433
ikona lokacja
Pokój 304 - Budynek A-18      Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
 

Aleksandra Serafin

Samodzielny referent ds. nieruchomości

ikona telefon
(68) 328 2433
ikona lokacja
Pokój 304 - Budynek A-18      Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Do zadań Sekcji Administracyjno-Ekonomicznej należy:

 1. organizowanie i nadzorowanie prawidłowej ochrony obiektów oraz mienia Uniwersytetu,
 2. gospodarka pieczęciami, pieczątkami:
  1. przyjmowanie wniosków o likwidację pieczątek i pieczęci z jednostek organizacyjnych UZ,
  2. wykreślanie likwidowanych pieczątek i pieczęci z rejestru,
  3. fizyczna likwidacja pieczątek,
  4. sporządzanie protokołów z likwidacji,
  5. sporządzanie i wysyłanie (wraz z pieczęciami) do Mennicy Państwowej wniosków o likwidację pieczęci urzędowych,
 3. przygotowywanie ogólnodostępnych sal wykładowych do zajęć:
  1. dostarczanie kredy, pisaków, gąbek do tablic,
  2. wnioskowanie o zakup ławek i krzeseł, uzupełnianie wyposażenia,
 4. dbałość o wyposażenie holi, korytarzy, Palmiarni, portierni i innych pomieszczeń
 5. wnioskowanie zakupy materiałów potrzebnych do prawidłowego wyposażenia i utrzymania budynków, budowli i terenów
 6. prowadzenie centralnej księgi inwentarzowej środków trwałych nie będących aparaturą naukową
 7. gospodarowanie majątkiem Uniwersytetu powierzonym pracownikom Biura jako osobom odpowiedzialnym materialnie oraz:
  1. sporządzanie dokumentów przyjęcia (OT) i przekazania (PT) środków trwałych nie będących aparaturą naukową,
  2. znakowanie wyposażenia i środków trwałych numerami inwentarzowymi,
  3. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  4. sporządzanie wywieszek inwentarzowych wyposażenia pomieszczeń oraz ich bieżące uaktualnianie,
  5. wnioskowanie o likwidację środków trwałych i wyposażenia,
  6. uzgadnianie stanów księgowych z Sekcja Majątkową na koniec roku kalendarzowego,
 8. prowadzenie harmonogramu rezerwacji Auli Uniwersyteckiej i Palmiarni oraz innych pomieszczeń Uczelni w porozumieniu z planistami zajęć dydaktycznych.
 9. obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Opiniodawczo-Likwidacyjnej w zakresie wyposażenia i środków trwałych innych niż aparatura naukowo-badawcza,
 10. wprowadzenie zmian danych dotyczących pracowników Biura w systemach DZIEKANAT i PERS,
 11. czuwanie nad aktualnością danych prezentowanych na stronie internetowej Biura i zlecanie ich aktualizacji,
 12. przygotowywanie protokołów konieczności, notatek służbowych i ich archiwizowanie,
 13. rozliczanie gospodarki materiałami konserwatorskimi,
 14. opracowywanie dokumentów finansowych za materiały konserwatorskie,
 15. prowadzenie rozliczeń czasu pracy pracowników Biura,
 16. przygotowywanie i prowadzenie harmonogramu urlopów pracowników Biura,
 17. comiesięczne przygotowywanie list obecności oraz nanoszenie na nich zdarzeń dotyczących czasu pracy,
 18. comiesięczne przygotowywanie i dystrybuowanie na portiernie grafików dyżurów konserwatorów,
 19. rozliczanie kosztów za usługi telefonii stacjonarnej i GSM,
 20. przyjmowanie zgłoszeń o usterkach telefonów i innych urządzeń telefonii stacjonarnej oraz GSM i koordynowanie ich usuwania,
 21. przyjmowanie i realizacja zgłoszeń dotyczących zmian lokalizacji, konfiguracji lub rozliczeń w zakresie usług telekomunikacyjnych,
 22. prowadzenie rejestrów dokumentów przychodzących i wychodzących oraz ich dystrybucja,
 23. przygotowywanie w imieniu Rektora i Kanclerza odpowiedzi na korespondencję,
 24. przygotowywanie pism wychodzących z Biura.
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny