Logo UZ
Dyrektor Biura
INFORMACJE

PRACOWNICY

mgr Sławomir Szumalo

Dyrektor Biura

ikona telefon
(68) 328 2383, (68) 328 2254
ikona lokacja
Pokój 306 - Budynek A-18      Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za majątek Uczelni będący w posiadaniu Biura.
 2. Do zakresu działania Dyrektora Biura należy:
  1. prowadzenie polityki personalnej zapewniającej efektywną realizację zadań,
  2. zapewnienie sprawnej organizacji realizowanych przez Biuro zadań m.in. poprzez zapewnienie pra-widłowego przepływu informacji pomiędzy podległymi jednostkami,
  3. kontrola przepływu informacji o zgłaszanych do Biura usterkach i awariach,
  4. planowanie zadań Biura i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów personalnych i sprzęto-wych,
  5. sporządzanie planu rzeczowo-finansowego Biura,
  6. kontrola dyscypliny pracy osób zatrudnionych w Biurze,
  7. wnioskowanie w sprawach osobowych dotyczących podległych pracowników,
  8. nadzór nad realizacją spraw w zakresie rozporządzania nieruchomościami Uniwersytetu (np. sprze-daży lub zamiany),
  9. koordynowanie działań zmierzających do ustalania wskaźników rozliczeniowych za noclegi w po-kojach gościnnych Uczelni, za wynajem obiektów, powierzchni, pomieszczeń, mieszkań pracowni-czych i innych,
  10. przedkładanie wniosków w zakresie gospodarki lokalami, w szczególności sposobu zagospodaro-wania wolnych pomieszczeń
  11. ustalanie propozycji związanych z planami remontów oraz niezbędnych napraw,
  12. sprawowanie nadzoru nad całokształtem spraw związanych z utrzymaniem, porządkiem i czystością w obiektach Uniwersytetu i na terenach wokół nich,
  13. merytoryczna i formalna kontrola dokumentów opracowywanych przez podległych pracowników,
  14. nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów bhp. i p.poż.,
  15. współudział w planowaniu remontów i inwestycji,
  16. nadzór nad pracami w zakresie:
   1. inwentaryzowania i kontroli obiektów budowlanych,
   2. archiwizowania dokumentacji obiektów budowlanych,
   3. zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Uniwersytetu,
   4. rozliczania mediów,
   5. usuwania awarii i usterek,
   6. obsługi administracyjno-gospodarczej uczelni,
   7. tworzenia dokumentacji na potrzeby remontowe,
   8. zabezpieczenia audio-wizualnego imprez organizowanych przez Uniwersytet lub na jego tere-nie,
  17. doradztwo w zakresie rozbudowy istniejących technologii zainstalowanych w obiektach Uczelni (systemy wentylacji i klimatyzacji, systemy alarmowe itp.),
  18. współudział w przygotowaniu umów na wykonanie dokumentacji budowlanej do celów remonto-wych,
  19. nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego sieci i instalacji będących w zarządzie Biura celem zapewnienia ciągłości dostaw mediów i usług teleinformatycznych,
  20. uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych na podstawie delegacji Rektora lub Kanclerza.
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny