Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-21/2020
Tytuł:Remont węzłów wodomierzowych w domach studenta
Termin zgłoszeń:2020-07-14
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Z uwagi na problemy z uzyskaniem z MiniPortalu Klucza Publicznego dla przedmiotowego postępowania jakie miały miejsce 26.06.2020 r., Zamawiający dodatkowo publikuje Klucz Publiczny w zakładce Informacje. W pliku tym można w nazwie zweryfikować Identyfikator postępowania w celu upewnienia się, że dysponuje się właściwym Kluczem.
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-26załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia Informacje uzupełniające
22020-06-26załącznik nr 1.1: Projekt budowlany PIAST
32020-06-26załącznik nr 1.2: Projekt wykonawczy PIAST
42020-06-26załącznik nr 1.3: Przewdmiar robót PIAST
52020-06-26załącznik nr 1.4: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót PIAST
62020-06-26załącznik nr 1.5: Projekt Budowlany ZIEMOWIT
72020-06-26załącznik nr 1.6: Projekt Wykonawczy ZIEMOWIT
82020-06-26załącznik nr 1.7: Przedmiar robót ZIEMOWIT
92020-06-26załącznik nr 1.8: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZIEMOWIT
102020-06-26załącznik nr 2: Formularz OFERTA
112020-06-26załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
122020-06-26załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczace podstaw do wykluczenia Wykonawcy
132020-06-26załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
142020-06-26załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
152020-06-26załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
162020-06-26załącznik nr 8: Formularz Zmiana Oferty
172020-06-26załącznik nr 9: Formularz Wycofanie Oferty
182020-06-26załącznik nr 10: Identyfikator postępowania
192020-06-26załącznik nr 11: Klucz Publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-29edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-06-29Klucz publiczny
32020-07-20Informavcja o wyniku postępowania
42020-07-20Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny